תקנון האתר

תנאי שימוש – אבישג אמיר – נפרדים מהכאב
תרגול יוגה תרפיה אונליין ובקבוצות

על ידי שימוש באתר זה, הנני מסכים להיות מחויב ולקיים את תנאי השימוש המפורטים להלן והנני מאשר בזאת כי:

 • קראתי את תנאי השימוש להלן במלואם ואני מצהיר ומקבל בזאת:

 

 • אני מבין כי התנאים הללו ותנאי השימוש הנ"ל (להלן: "ההסכם"), מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם המחייב ביני ובין אבישג אמיר – נפרדים מהכאב – תרגול יוגה תרפיה אונליין ובקבוצות  (להלן: "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב").
 • כל המידע שנמסר על ידי ל "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" הינו אמת ונכון ואני מתחייב להודיע מיידית ל "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לגבי כל שינוי מהותי שיחול לגבי מידע זה.
 • מובהר בזאת כי ידוע לי ש"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לא תוכל לוודא את ההתאמה של מוצר או שירות כלשהו עבורי, לרבות כתוצאה מחוסר ניסיון שלי  או כתוצאה ממידע שלא מסרתי לה.
 • "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" אינה מבטיחה שיפור בריאותי כלשהו או ייעוץ רפואי כלשהו. עליי מוטלת האחריות הבלעדית להתייעץ עם רופא מוסמך, טרם התקשרות כלשהי עם "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
 • "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, בכל עת וללא הגבלה, להחליף, לתקן או לשנות כל תנאי מתנאי השימוש הקבועים בהסכם זה על ידי פרסום המידע הנ"ל באתר האינטרנט של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ובכך יהיה המידע הנ"ל תקף מיידית.

מבוא

"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" מציעה גישה לאתר האינטרנט שלה, סרטונים ושירותים ללקוחותיה אשר מסכימים לתנאי השימוש.

על ידי שימוש באתר זה, הנני מאשר במפורש כי קראתי את תנאי השימוש הנ"ל וכי אני מסכים לקבל אותם.

התחייבויותיה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" כפופות למגבלות או הגבלות, מכח ההסכם  בכתב ו/או באתר האינטרנט, כמו גם דרישות סטטוטוריות, רגולאטוריות או צרכניות כלשהן.

תנאי השימוש להלן חלים על כל משתמש.

מובהר לי, כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או שירות תמיכת הלקוחות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ישמחו לענות על כל שאלה ו/או הבהרה ו/או כל מידע נוסף אודות אחד הנושאים המופיעים להלן, כמו גם בכל הקשור לשירותים הניתנים על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

על מנת ליהנות מהשירותים שניתנים על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", עלי לקרוא ראשית את תנאי השימוש ולאחר מכן לקבל אותם. פעולות אלו יהוו את כניסתו לתוקף של הסכם זה.

הנני מתחייב כי לא אנצל לרעה את הרישיון או השירות הניתנים לי מ"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב". 

עם קבלת תנאי השימוש יוענק לי רישיון מוגבל.

מובהר לי והנני מסכים לכך כי אינני רשאי לעשות שימוש ב"קישור עמוק" לאתר האינטרנט, להעתיק ולמכור ו/או להעביר ללא תמורה את החומרים, הסרטונים, הקורסים, חומרי ההרצאות ו/או כל חומר אחר אשר יופיע באתר של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב",ו/או כל מידע אחר שאקבל מ"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" בדרך אחרת.

הנני מתחייב שלא לספק מידע כוזב.

מובהר לי, כי אם יתברר ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", בכל דרך שהיא, כי הועברו נתונים ו/או מידע שגוי ו/או כוזב ו/או שאינו נכון – שמורה ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" הזכות לבטל את ההסכם הנ"ל, לרבות הזכות לחסום מיידית את הגישה שלי לאתר, וכל ההוצאות הכרוכות בכך – יחולו עלי. זאת ועוד, מקרה כזה הינו הפרה יסודית של ההסכם, וככזה לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כנגד "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, בעניין קבלת התשלום ששילמתי ו/או חלק ממנו ו/או כל טענה ו/או כל דרישה אחרת.

תנאי השימוש

 1. כל אדם אשר ניגש, מבקר, גולש, צופה, נכנס ו/או משתמש באתר זה ייקרא להלן: "המשתמש".
 1. המבוא של תנאי השימוש הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויחד עם הסעיפים שלהלן, מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
 1. המשתמש מבטא את הסכמתו המחייבת, באופן חד משמעי וללא כל תנאי, לתנאי השימוש הנ"ל, כולם יחד וכל אחד לחוד, לפיהם המדובר בהסכם מחייב בין המשתמש לבין "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

מובהר כי המשתמש מתחייב באופן מלא לקיים את כל הדרישות הנ"ל. תנאי השימוש הנ"ל יחול על כל פעולה באתר, עימו ו/או דרכו.

מודגש: על ידי שימוש כלשהו בדרך כלשהי באתר "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" (להלן: "אתר זה"), המשתמש מאשר ומסכים באופן בלתי חוזר לתנאי שימוש דלהלן.

למען הסר ספק, מובהר למשתמש כי במידה ואינו מסכים לקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש הנ"ל או מהפוליסות או מהתנאים המפורסמים באתר זה – הוא אינו רשאי להשתמש בשירותיה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב". עליו מוטלת המחויבות ו/או האחריות הבלעדית להפסיק את השימוש באתר זה לאלתר.

 1. שימוש מורשה. מבחינה חוקית כל משתמש חייב להיות רשאי להתקשר בשימוש עם אתר זה בהתאם לחוקים החלים עליו (במדינת ישראל: למעלה מגיל 18).

המשתמש מצהיר כי מבחינה משפטית יש לו את מלוא היכולת להתקשר בהסכמים מחייבים. משתמשים אינם רשאים לעשות שימוש מסחרי ו/או סדרתי ו/או אוטומטי של אתר זה. אתר זה אוסר לחלוטין שימוש של כריית נתונים, איסוף נתונים, גניבת טווח תדרים, תוספי גלישה לא מקוונים ו/או תוכנה ו/או הורדת קבצים ו/או הורדת אוספים או גישה וכל גישה דרך תוכנה כלשהי למעט עבור דפדפני האינטרנט העיקריים, המשותפים והרשמיים.

 1. קישורים לאתר. יצירת או אחזקת קישור מאתר אחר לדף כלשהו באתר זה, ללא אישורה בכתב של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", אסורות. הרצת או הצגת אתר זה, או מידע כלשהו, או החומרים שמופיעים באתר זה בפריימים או דרך אמצעים דומים באתר אחר ללא אישור מראש ובכתב של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" הינה אסורה. על כל קישור מורשה לאתר זה לעמוד בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, כמו גם כל דרך התנהגות אתית באינטרנט.
 1. הודעת קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל הסרטונים, טקסטים, גרפיקה, צלילים, מידע, מדגמים, יישומים, תוכן, קודי מקור וקבצי שפה מכונה או כל מידע אחר אשר מופיע באתר זה או אשר ניתן להורדה מהאתר – מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים. יובהר כי הם אינם ניתנים לשימוש ללא אישורה בכתב של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" (להלן: "מידע" או "נתונים"). השימוש של תמונות, קולות, דמיון לגברת אבישג אמיר ו/או ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", כמו גם המידע באתר זה שייכים בלעדית ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" או לחברות הקשורות בה ואינם ניתנים להעתקה או שימוש ללא אישור מראש בכתב. המשתמש אינו רשאי לשנות את המידע או החומרים המופיעים באתר או אשר ניתנים להורדה מאתר זה בדרך כלשהי או לשכפל או להציג בפומבי, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש אחר של המידע או החומרים הנ"ל ללא אישור בכתב ומראש מ"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב". כל שימוש לא מורשה של מידע או חומרים הנ"ל מפרים את דיני זכויות היוצרים, דיני סימני המסחר, דיני הפרטיות ופומביות וחוקים ותקנות אחרים. שימוש באתר זה הוא לשימוש פרטי וביתי בלבד ולא יוקרן בשום פורום ציבורי ללא ההסכמה המפורשת בכתב ומראש של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
 1. כוח עליון. בעוד ש"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" משתדלת לקיים את התחייבותה מבעוד מועד ולעשות את מיטב המאמצים כדי לספק למשתמש תוכן של תרגול יוגה מתאים, "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר לא יישאו בכל אחריות שהיא בגין ביצוע או אי ביצוע או ביצוע חלקי של הנחיותיה ו/או המלצותיה ו/או אמירותיה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", לרבות מחמת כל סיבה שהיא, שאיננה בשליטתה הסבירה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", בין היתר, בשל כל כשל או השהיה בתקשורת, מערכות או מחשבים, טעמי בריאות, או שינוי (לרבות שינוי בפרשנות) של כל חוק או דרישה ממשלתית או רגולאטורית.

יובהר, כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, לא יישאו באחריות ו/או במחויבות בגין כל נזק אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי במקרים המנויים בסעיף זה.

 1. סימני מסחר. סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות וסמלים מסחריים מסוימים המשמשים או המופיעים באתר זה הינם סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות רשומים או בלתי רשומים של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב". סימני מסחר אחרים, שמות מסחריים וסמלים מסחריים אחרים המשמשים או המופיעים באתר זה הינם סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות רשומים או בלתי רשומים של בעליהם בהתאמה. אין באמור באתר זה כדי להעניק או לאשר, במפורש, במשתמע, בהשתק או בכל צורה אחרת, כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה מעניקים רישיון או זכות כלשהי לעשות שימוש  בסימני המסחר, שמות מסחריים, סימני השירות או הסמלים המסחריים שמוצגים באתר זה.

למען הסר ספק יובהר, כי על המבקש לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר המפורטים בסעיף זה – לקבל את אישורה בכתב ומראש של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

 1. שימוש בלתי חוקי.  בעצם הסכמת המשתמש לתנאי השימוש הנ"ל, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו האיסור על שימוש בלתי חוקי באתר זה. כמו כן, המשתמש מודע לעובדה שבנוסף לתנאי השימוש הנ"ל ולמדיניות שימוש כלשהם של אתר זה, אשר מפורטים באתר, המשתמש כפוף לחוקים ולתקנות שחלים בתחום השיפוט של המשתמש [במדינת ישראל – החוקים והתקנות החלים על פי הדין הישראלי].

מובהר כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" אינה מעודדת התנהגויות אשר תיחשבנה כעבירה פלילית או אשר עלולות ו/או צפויות לגרום לחבות אזרחית או אשר עלולות ו/או צפויות להפר כל דין ו/או אשר מפרות כל דין. בנוסף לתרופות שעשויות לעמוד לרשות "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" בדין או ביושר, ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט כי משתמש זה או אחר, הפר או עלול להפר את האיסורים האמורים לעיל. במצב זה, "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, רשאים לנקוט בכל פעולה הנדרשת על ידיהם על מנת לרפא או למנוע את ההפרה, לרבות אך ללא הגבלה, את ההסרה המיידית של ההערות ו/או חומרים הקשורים  ו/או הסרת המשתמש מאתר זה והפורומים הקשורים, ככל שיהיה רלוונטי.

מובהר, כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, ישתפו פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט או הזמנת בית דין הדורשת או המנחה את "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר לגלות את זהותו של כל אדם המפרסם חומרים והערות הנ"ל ו/או טוקבקים ו/או פרסום אחר, שלא ניתן בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

המשתמש מתחייב כי כל המידע שנמסר על ידו הינו אמת, מדויק, מלא ועדכני.

 1. 10.המשתמש מתחייב לשפות, לפטור, ולא להטיל על "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ואו מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, כל חברות הבת, נציגים, עובדים, עורכי דין ו/או נושאי משרה – כל חבות, אחריות, התחייבויות, טענות, חובות, הוצאות וכיו"ב, אשר קשורות בדרך כלשהי עם כל שימוש לרעה או ניצול של אתר זה, של המידע או השירותים הניתנים או הכלולים בו, הכולל בפרט (אך ללא הגבלה) כל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או הפרה של כל דין (לרבות כל הפרה או פגיעה של זכויות צד ג') ו/או כל הפרה של תנאי שימוש של צד ג' אשר חלים.
 1. 11.זאת ועוד, מובהר כי בכל מקרה של הפרה של אחד מסעיפי תנאי שימוש אלו – ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או למי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, הזכות לנתק ו/או לחסום את המשתמש מאתר זה, כמו גם לעצור את ההתקשרות עם המשתמש בכל דרך שהיא, ללא כל הוצאות ו/או חיובים ואו דרישת ו/או טענות של המשתמש כנגד "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר.
 1. 12.המשתמש מודע כי ייתכן והמידע המופיע על אתר זה כולל אי דיוקים, באגים ותקלות, אשר יכולים ו/או עלולים ו/או צפויים להשתנות מעת לעת, וכי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לא תהא אחראית בגין אי דיוק או חוסר השלמות של המידע האמור באתר אינטרנט זה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר האינטרנט וכל המידע והחומר בו הינו באחריותו של המשתמש בלבד.
 1. 13.בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", ייתכן כי האתר לא יהיה מקוון לצורכי אחזקה או בשל כל סיבה אחרת,  וייתכן כי יישלל השירות, באופן זמני ו/או מתמשך ו/או ללא הגבלה בזמן, של המשתמש, וכל זאת ללא כל אחריות ו/או מחויבות כלשהי מצידה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

יודגש: "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" אינה מבטיחה כי תהיה לך גישה לאתר אינטרנט בכל עת ובכל מקום והיא לא תהא אחראית ביחס לתוכן אתר האינטרנט.

 1. 14."אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" אינה נושאת באחריות כלשהי, ולא תהא אחראית עבור נזקים כלשהם או וירוסים העלולים להדביק את המחשב שלך, ו/או כל ציוד תקשורת אחר ו/או כל רכוש אחר, אשר נגרמו על ידי או כתוצאה מהגישה, השימוש, או הגלישה באתר זה או הורדה של מידע או חומרים מאתר זה.
 1. 15.ברירת הדין; סמכות שיפוט. תנאי השימוש הנ"ל גוברים על כל הסכם אחר שבינך ובין "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", ככל שיידרש לפתור כל סתירה או אי בהירות ביניהם. תנאי שימוש הנ"ל יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לעקרונות ברירת הדין. גרסה מודפסת של תנאי שימוש זה תהיה קבילה בהליכים משפטיים ומנהליים אשר מבוססים או קשורים לתנאי השימוש באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים של מסמכים עסקיים אחרים ורשומות שמלכתחילה נוצרו ונשמרו בגרסה המודפסת.
 1. 16.יישוב סכסוכים; בוררות. הצדדים ינסו לנהל משא ומתן לצורכי פשרה בתום לב בגין כל טענה או סכסוך ביניהם הנובע או הקשור להסכם זה. במידה והצדדים לא יסכימו על תנאי פשרה, כל צד יהיה רשאי להגיש את הסכסוך להליכי בוררות סודיים בפני בורר יחיד תחת כללי לשכת המסחר הבינלאומית ליישוב סכסוכים בצורה ידידותית (ICC ADR), והחלטתו תהיה סופית ומחייבת. הליכי הבוררות יתנהלו בשפה העברית במרכז הישראלי לבוררות מסחרית בתל אביב. מבלי לגרוע מן ההוראות לעיל, סעיף זה קובע במפורש בוררות בלעדית להליכי הבוררות הנ"ל וכל צד לא יהיה רשאי להגיש תביעה כלשהי לבתי המשפט במקום מגוריו של המתנגד להליכי הבוררות הנ"ל ו/או בכל בית משפט אחר. 

דהיינו, הדין הישראלי יחול על האתר והשירותים השקולים בו, וכי כל טענה כנגד "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר, תוגש לבוררות המתאימה בתל אביב, ישראל ולא לבתי משפט ממשלתיים במקום מגורים כלשהם.

 1. 17.עזרה נוספת. משתמש אשר אינו מבין את האמור לעיל בתנאי השימוש או משתמש אשר יש לו שאלות ו/או הערות ו/או הבהרות כלשהן, מוזמן ליצור עם "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" בכל עת.

כלומר, על המשתמש ליצור קשר עם "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" מראש, במידה ואם בכלל, תנאי השימוש הנ"ל אינם ברורים,  אינם מתאימים או אינם מקובלים עליו.

 1. 18.התחייבותנו לאבטחה ופרטיות. כדי למנוע גישה בלתי מורשית, כמו גם לשמור על דיוקם של הנתונים ולהבטיח את השימוש הנכון של מידע, הציבה "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים שהם מתאימים וסבירים כדי להגן ולאבטח על המידע ש"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר אוספים באופן מקוון. יחד עם זאת, "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר אינם יכולים להבטיח ואינם מבטיחים את הבטיחות של כל השירות המוצע.
 1. 19."אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר אוספים מידע זה כדי לנהל ולהפעיל את השירותים, למנוע הונאה, להגן על זכויותיה המשפטיות ולצורכי עמידה בתקנות לגבי השירותים ש"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" מספקת. מדיניות הפרטיות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" מבטיחה כי המידע האישי שלך לא יימכר, יושכר או ייסחר ולא ייחשף אלא אם כן מתקיימים התנאים המפורטים להלן או לצורכי המטרות שנקבעו לעיל.
 1. 20.המחאה לצדדים שלישיים. "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" זכאית באופן מלא להמחות, להעניק, להעביר או להרשות רישיון משני, את זכויותיה המפורטות בהסכם זה, לרבות כל זכות בקשר למידע או לנתונים (למעט העברת נתונים לגבי משתמשיה למטרות מסחריות או דיוור), במלואן או בחלקן, לצד שלישי כלשהו.

דהיינו, ניתן להמחות הסכם זה שבין המשתמש לבין "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לפי התנאים שנקבעו בתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ולא על ידי המשתמש. הזכויות הנ"ל, לרבות הגבלת אחריות, הינן זכויות היתר חד–צדדיות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לפי תנאי השימוש הנ"ל, ואתר האינטרנט לא יהיה אפשרי בלעדיהם.

 1. 21.ויתור. מבלי לגרוע מן הזכויות והסעדים המשפטיים של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", הימנעות ו/או אי מימוש של זכות כלשהי המפורטת בהסכם זה על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" כנגד הפרה כלשהי של תנאי השימוש הנ"ל לא תימנע או תשלול ממנה את הזכות לממש או לדרוש את הנ"ל, לכשתמצא לנכון לנהוג כך.
 1. 22.ניתוק. היה ותנאי כלשהו בתנאי שימוש הנ"ל ייחשב כמבוטל או בלתי חוקי על ידי כל בית משפט מוסמך, סעיף זה ינותק משאר הסעיפים ולא יפגום או יגרע מהתוקף והתקפות של יתר ההוראות בתנאי שימוש הנ"ל.

דהיינו, במידה ובית משפט מוסמך יקבע כי לא ניתן לאכוף סעיף מסוים בתנאי השימוש הנ"ל כתוצאה מסיבה כלשהי, אזי הקביעה כאמור תחול אך ורק לגבי אותם סעיפים או הוראות  מסוימים ולא על כל הסכם זה.

 1. 23.יצירת קשר. במידה ויהיו למשתמש שאלות נוספות או התייחסויות כלשהן, הוא מוזמן ליצור קשר עם "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" בכל עת באמצעות המייל:  yogawithavishag@gmail.com

מדיניות  השימוש ההוגן

מבלי לגרוע מיתר ההוראות של מדיניות השימוש ההוגן דלהלן, כל אחת מהפעולות הבאות אסורות במפורש ותיחשב כהפרה יסודית של תנאי הסכם השירות:

 • גישה אוטומטית בלתי מורשית לשירותים ולמערכות.
 • הנדסה חוזרת של התוכנה, אתר האינטרנט, היישומים, הסרטונים או השירותים, כפי שיחולו מעת לעת.
 1. היקף מדיניות השימוש ההוגן
  1. מדיניות השימוש ההוגן חלה על כל המערכות והשירותים אשר מוצעים על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", ללא יוצא מן הכלל.
  2. מדיניות השימוש ההוגן חלה על כולם, לרבות על כל הלקוחות, המשתמשים והמבקרים.
  3. הפעולות האסורות והשימושים הקבועים במדיניות השימוש ההוגן אינה רשימה ממצה. על משתמש אשר אינו בטוח לגבי פעולה מסוימת – האחריות הבלעדית ליצור קשר עם "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" באופן מיידי.

 

 1. גישה אוטומטית
  1. המשתמש אינו רשאי, בשום אופן, לעשות שימוש בתוכנה כלשהי אשר מאפשרת גישה אוטומטית או שפועלת על המערכות, אתרי אינטרנט או שיטות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", אלא אם כן התוכנה הנ"ל סופקה באופן רשמי על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
 1. פעולות אסורות
  1. "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" תנקוט באמצעים הסבירים כדי להבטיח כי כל משתמש שהוא או צד שלישי שהוא, לא ישתמש במערכותיה באחת מן הדרכים הבאות:
   1. 3.1.1.במרמה או בקשר עם כל עבירה פלילית.
   2. 3.1.2.לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד או להשתמש בחומר כלשהו אשר הינו פוגע, פוגעני, מגונה, משמיץ, גס או מאיים, או מפר זכויות יוצרים, סודיות, פרטיות ו/או כל זכות אחרת.
   3. 3.1.3.לגרום מטרד, אי נוחות או חרדה.
   4. 3.1.4.לשלוח ספאם או לשלוח ו/או לספק פרסום בלתי רצוי ו/או חומר שיווקי ו/או לקבל תגובות, ביודעין, או שלא ביודעין על ידי צד שלישי כלשהו.
   5. 3.1.5.אם בדרך כלשהי, לפי דעתה הסבירה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", נהג ו/או פעל בדרך העלולה להזיק למתן השירות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", לחברה או למי מבעלי מניותיה ו/או החברות הקשורות ו/או דירקטורים ו/או עורכי דין ו/או נאמנים ו/או בנקאים ו/או לקוחותיה ו/או עסקיה ו/או המוניטין של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או מי מטעמה, לרבות הגברת אבישג אמיר.
   6. 3.1.6.בניגוד לרישיונות כלשהן או זכויות צד שלישי.
   7. 3.1.7.לנסות להפריע עם שירות כלשהי של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" בפני כל משתמש, מארח או מערכת, אשר יכלול ללא הגבלה:
    1. 3.1.7.1.הצפת המערכות;
    2. 3.1.7.2.התקפת מניעת שירות (DOS) מכל מין וסוג;
    3. 3.1.7.3.ניסיונות מכוונים להעמיס על השירות וניסיונות לקריסת המארח;
    4. 3.1.7.4.כל ניסיון לנצל לרעה, לתמרן או ליהנות מטעות, באג בתוכנה, אבטחה בדלת אחורית או הפרה, או הבדלי זמני אחזור;
    5. 3.1.7.5.כל סוג של הפעלה אוטומטית, שיתופית או מרובת משתתפים (כולל במפורש מסחר ברשת)  כדי לעקוף או לנצל לרעה את השירותים או המערכות;
    6. 3.1.7.6.לשלוח דוא"ל, קודים או קבצים שכוללים וירוסים במחשב או נתונים פגומים, סוס טרויאני או כלים אשר מעמידים בסכנה את האבטחה של אתרי האינטרנט או נתוני המשתמשים. זה כולל במפורש "תכנת מרגל ריגול" כלשהי ו"מאלוור" מכל מין וסוג. 
  1. המשתמש מתחייב כי לעולם לא יאפשר שימוש של המערכת או גישה לכל אדם אשר אינו לקוח.
  2. המשתמש מתחייב כי לעולם לא יעתיק, יפיץ, יפרסם, ישלח, יציג או יכין עבודות נגזרות שמבוססות על, מדווחות או עושות שימוש אחר של המערכת, באופן מלא או חלקי, לשימושו של כל אדם אחר, אלא אם כן יקבל את אישורה המפורש בכתב ומראש של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
  3. הסימנים המסחריים והסמלים המסחריים אשר מופיעים במערכת הינם סימני מסחר רשומים של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או של גב' אבישג אמיר. כל שימוש בסימני מסחר כאמור יהיה מותר רק לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
 1. אבטחת הרשת
  1. המשתמש אינו רשאי:
   1. 4.1.1.לפגוע או לנסות לפגוע באבטחה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" או לנסות להפריע או להפריע למערכות, אמצעי אימות, שרתים או ציוד של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".
   1. 4.1.2.לנסות לעקוף את אימותו של המשתמש או ביטחונו של מארח, רשת או חשבון כלשהו, הכולל גישה לנתונים שאינם מיועדים לנמען; להיכנס לשרת כאשר הגישה אינה מורשית או לבדוק את האבטחה של רשתות אחרות.
   1. 4.1.3.לנסות לקבל גישה לאמצעי חשבון או מחשב כלשהו אשר אינם שייכות לו באמצעות מערכותיה ו/או שירותיה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב".

הפרת מדיניות השימוש ההוגן ו/או הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש:

 1. "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" תהא זכאית לנקוט באמצעים ארגוניים, אוטומטיים,  לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת להבטיח עמידה במדיניות שימוש הוגן זו וביתר החוקים וכללי המדיניות, על ידי כל המשתמשים.
 2. כל זכות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לפי תנאי שימוש הוגן זה, שכוללת במפורש את הזכות להטיל סנקציה, אינה תיחשב כחובה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לממש את הזכות האמורה בצורה כלשהי (או להטיל הסנקציה האמורה).
 3. אי מימוש זכותה של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לא תיחשב כויתור בגין הזכות האמורה, לרבות הטלת סנקציה מסוימת.
 4. "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" רשאית להפסיק את הגישה למערכת של כל משתמש ולנקוט באמצעים המתאימים אשר "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" תמצא לנכון כדי למנוע את הגישה האמורה, ככל ש"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" תהא מודעת, בגין נסיבות כלשהן, אשר גורמות לה להניח כי ההתחברות מנוצלת לרעה.
 5. במקרה שבו המשתמש או כל אדם אחר מפר תנאי כלשהו מתנאי מדיניות השימוש ההוגן הנ"ל, ו/או כל תנאי מתנאי השימוש הנ"ל, "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" רשאית, ללא מתן הודעה מראש – לסיים את ההתקשרות איתו, וללא כל חבות שהיא.

במקרה זה,  "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי:

  1. לדרוש הבהרות, אישורים, תיעוד או כל ראיה או פרטים שרלוונטיים לחקירה.
  2. למנוע גישת המשתמש למערכת.
  3. לתקן, לזקק ו/או לבטל את השינויים של עסקאותיהם של המשתמש; לבצע עסקאות החזר לטובת עסקאותיה עבור ועל ידי מתן פיצוים ל"אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ו/או צד שלישי.
  4. להשעות או לבטל את השימוש ו/או מערכות של "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב";
  5. לנקוט בכל אמצעי שייחשב לנכון.

למען הסר ספק, שימוש על ידי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" ממי מהזכויות הרשומות בהסכם זה,  לא יחייב את "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" לפצות את המשתמש בגין אובדן גישה למערכת ולשירותים של  "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב"ו/או בגין כל נזק אשר ייגרם למשתמש.

 1. הפרה של תנאי כלשהו מתנאי מדיניות השימוש ההוגן הנ"ל ו/או כל תנאי מתנאי השימוש הנ"ל, על ידי אדם, שיש לו גישה עקיפה בלבד, תיחשבנה כהפרה על ידי המשתמש, לרבות בין באם ההפרה בוצעה בידיעת המשתמש /או  בהסכמתו, ובין אם ההפרה בוצעה שלא בידיעת המשתמש ו/או שלא בהסכמתו.   
 1. "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב" רשאית לשתף פעולה עם מנהלי המערכות או רשתות אחרות או נותני שירותי המיחשוב כדי להבטיח את אכיפת תנאי מדיניות השימוש הנ"ל או פוליסה של ספק אחר.
 1. מובהר בזאת כי "אבישג אמיר – נפרדים מהכאב", רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערב ולשתף פעולה עם אנשי אכיפת החוק במידה וקיים חשש לפעילות פלילית.

הערה: התוכן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הפנייה מיועדת לגברים ונשים כאחד.